RODZAJE PRAC DYPLOMOWYCH

Praca licencjacka oraz inżynierska pisana jest na koniec studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich, lub w połowie studiów magisterskich. Napisanie i późniejsza obrona pracy licencjackiej upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata bądź inżyniera.

Praca licencjacka powinna mieć od 40 do około 70 stron długości, ale jest to wartość umowna uzależniona od tematu, zakresu pracy, konkretnej uczelni, a nawet promotora, który kieruje pisaniem pracy. Ta sama zależność zresztą tyczy się prac magisterskich i doktoranckich.

Jeśli chodzi o pracę magisterską, jest ona pisana pod koniec studiów drugiego stopnia magisterskich.

Tak jak w przypadku pracy licencjackiej, obronienie pracy magisterskiej upoważnia do posługiwania się tytułem magistra. Jednak w tym przypadku występują pewne wyjątki. Są nimi kierunki lekarskie, lekarsko-dentystyczne oraz weterynaria, na których absolwenci nie muszą pisać prac magisterskich.

Następny etap edukacji kończy pisanie pracy doktorskiej, zwanej również dysertacją. Napisanie i późniejsza obrona pracy doktorskiej jest konieczna do uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

Praca dyplomowa jest swego rodzaju dziełem, które liczy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset stron. Każda praca podzielona jest na rozdziały i podrozdziały tematyczne. Format pracy jest ściśle uzależniony od obranego kierunku studiów.

Praca może mieć charakter czysto teoretyczny, formę rozprawki, bądź zawierać opisy przeprowadzanych eksperymentów, obserwacji społeczeństwa czy natury. W każdym przypadku jednak, praca musi zawierać własne wnioski wyprowadzone z obserwacji lub przeprowadzonych badań, eksperymentów etc. Praca dyplomowa na każdym szczeblu edukacji pisana jest z pomocą i pod pieczą promotora.

Obrona pracy dyplomowej poprzedzona jest wystawieniem jej recenzji przez promotora zwanego w tym przypadku recenzentem. Sam proces obrony to zazwyczaj egzamin ustny przeprowadzany w obecności kilkuosobowej komisji, w której skład wchodzi między innymi rektor uczelni oraz promotor. Zakres egzaminu obejmuje zazwyczaj materiał zawarty w pracy dyplomowej lub poznany podczas nauki na danym wydziale.