CZYM JEST PRACA DYPLOMOWA?

Praca dyplomowa jest swego rodzaju dziełem, które liczy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset stron. Każda praca podzielona jest na rozdziały i podrozdziały tematyczne. Format pracy jest ściśle uzależniony od obranego kierunku studiów.

Praca może mieć charakter czysto teoretyczny, formę rozprawki, bądź zawierać opisy przeprowadzanych eksperymentów, obserwacji społeczeństwa czy natury. W każdym przypadku jednak, praca musi zawierać własne wnioski wyprowadzone z obserwacji lub przeprowadzonych badań, eksperymentów etc. Praca dyplomowa na każdym szczeblu edukacji pisana jest z pomocą i pod pieczą promotora.

Obrona pracy dyplomowej poprzedzona jest wystawieniem jej recenzji przez promotora zwanego w tym przypadku recenzentem. Sam proces obrony to zazwyczaj egzamin ustny przeprowadzany w obecności kilkuosobowej komisji, w której skład wchodzi między innymi rektor uczelni oraz promotor. Zakres egzaminu obejmuje zazwyczaj materiał zawarty w pracy dyplomowej lub poznany podczas nauki na danym wydziale.